github 39+tontonton

Words for a4a4a4

Showing all 158 words from our word list matching pattern a4a4a4 here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

pli4a44nthaito changeเปลี่ยนpli-a--n
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3chinesephone number电话号码tyA++A--nHwU++U--Ha++u--ma-a--a+
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3chinesego to bed early早睡早起tsa-a--u+Xwe++i--tsa-a--u+txy~h~i-i--i+
ka4a44no4o44k9thaigoldกนกka-a--no-o--k.
na%4ta%3^'navajocornna-_ta&+_'
sO33a44thaishirtเสื้อsO++a--
a4lu4b13sa4yorubaonionàlùbọ́sàa-lu-bo#+sa-
na%4ye%3'navajomonster/foreign godna-_ye+_'
n13qba4yorubanumbernọmbano#+qba-
ha4wa3ini4ya%3hausachameleonhàwainìyāha-wa+ini-ya+_
ba4ta4yorubashoebàtàba-ta-
bi3xi3ya%4hausatreebishiyā̀bi+xi+ya-_
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44chinesehigh-rise building高楼大厦ka++u++lou++ta++a--Xa++a--
pa%4a44thaiforestป่าpa-_a--
kra4a44ti4i44k9thaiwater jugกระติกkra-a--ti-i--k.
ne4ya4Oqburmesesunshineနေရောင်ne-ya-Oq
t^a4Iqburmeseto sitထိုင်th~a-Iq
ma%44atibetanbutterམརma--_a
bu3kka%4hausagrass hutbukkā̀bu+kka-_
k93a4ho%3hausahornƙàhōk!a-ho+_
fa33t4x4a4a44a3nchinesedevelop发展fa++TXa-a--a+n
na4'tx^a4kI4apache (western)grasshoppernaʼchagina-'txh~a-kI-
fa4a44wqmvietnameseroomphòngfa-a--wqm
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44chinesehigh-rise building高楼大厦ka++u++lou++ta++a--Xa++a--
k93a4nk93a3ne%4hausasmallƙànƙanḕk!a-nk!a+ne-_
x5ya33a44qp%ii33ts%a33chineseeraser橡皮擦xy~ya++a--qph~ii++tsh~a++
va%4a44qvietnamesegoldvàngva-_a--q
kwa%4d06o%3hausafrogkwā̀ɗōkwa-_d?o+_
t4x4a44atibetansoundསྒྲTXa--a
tx^5a44amtse33e44tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxy~h~a--amtse++e--
'd06aaa4'vietnamesea bulletđạn'd?aaa-'
tx^5a44alo33o33tibetantea leafཇ་ལོtxy~h~a--alo++o++
ka4a44t0thaibiteกัดka-a--t.
ta4Oqburmesemountainတောင်ta-Oq
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3nchinesetelephone pole电线杆tyA++A--nxy~yA++A--nka-a--a+n
Ga%4a44vietnamesechickenGa-_a--
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགTXu--ukE++_E--ky~a--aa-
ma%44a44a3thaidogหมาma--_a--a+
'b06aa44yvietnamesesevenbảy'b?aa--y
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33chinesemanicurist美甲师me-e--i+txy~ya-a--a+Xi++
k%a33a44nchinesecliffkh~a++a--n
la3zza%4hausagood flavorlazzā̀la+zza-_
k93a4dda3ra%4hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k!a-dda+ra-_
ki3bi3ya%4hausaarrowkibiyā̀ki+bi+ya-_
a33a44nla4a44a3pa33chinesehorn按喇叭a++a--nla-a--a+pa++
a4kpa3yorubascaràpáa-kpa+
ma4a44ythainewใหม่ma-a--y
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3qchinesemature成长TXh~UU++qTXa-a--a+q
la44amtibetanpathལམla--am
k%a%44a44a3wthaiwhiteขาวkh~a--_a--a+w
ma%33a44k9thaia lotมากma++_a--k.
naa4q'vietnameseheavynặngnaa-q'
a4lu4m13^ga4dji3yorubascissorsàlùmọ́gàjía-lu-mo#&+ga-dji+
wa4lk93i3ya%3hausalightningwàlƙiyāwa-lk!i+ya+_
na4Iqa4qdj5a3burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာna-Iqa-qdjy~a+
ta33a44qchinesepoolta++a--q
ba%33a44nthaihouseบ้านba++_a--n
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44nchinesefunny movie搞笑片ka-a--u+xy~ya++u--ph~yA++A--n
tx5a33a44tibetanironལྕགསtxy~a++a--
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44qchinesecontact lenses隐形眼镜yi-i--i+nxy~ii++qya-a--a+ntxy~i++i--q
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44qchinesepainter粉刷匠fU-U--U+nXwU++txy~ya++a--q
x5ya4a44u3chinesedawnxy~ya-a--u+
ta44awa33a33tibetanmoonཟླ་བta--awa++a++
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3chinesemineral water矿泉水kh~wa++a--qtxy~h~yuA++nXwe-e--i+
a4i4bi4ki3ta4yorubacarelessnessàìbìkítàa-i-bi-ki+ta-
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3chinesedesktop pc台式电脑th~ai++Xi++i--tyA++A--nna-a--u+
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44nchinesestandard answer标准答案pya++uTXyU-U--U+ntaa++a++a--n
x4O33O44x5ya33a44qx4i33chinesevideographer摄像师XO++O--xy~ya++a--qXi++
k%a33a44wthaito enterเข้าkh~a++a--w
ta%a44yvietnamesedownloadtảita_a--y
a4rE4m1^yorubafirst born childàrẹ̀mọa-rE-mo#&
k93i3ssa%4hausastoryƙissā̀k!i+ssa-_
'a4ddu3'a%4hausaa prayeràddu'ā̀'a-ddu+'a-_
'a4lk93a3la4mi%3hausapenàlƙalàmī'a-lk!a+la-mi+_
ta3Oqba4qburmeseto apologizeတောင်းပန်ta+Oqba-q
'a4kwa%4ti4hausaboxàkwā̀tì'a-kwa-_ti-
da4k93i%3k93a%4hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀da-k!i+_k!a-_
x5ya4a44a3qchineseto thinkxy~ya-a--a+q
'b06a%a44qvietnamesea boardbảng'b?a_a--q
fa%a4t0'vietnamesepunishphạtfa_a-t.'
tyA33A44nfU33qx4a33a44nchineseelectric fan电风扇tyA++A--nfU++qXa++a--n
'I4Ga%4apache (western)furighaa'I-Ga-_
ka33a44qchinesesimpleka++a--q
qa4a44yvietnamesedayngàyqa-a--y
tx^5a4a44nu44a3nthaicorridorฉนวนtxy~h~a-a--nu--a+n
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3qchinesewi-fi无线网wuu++xy~yA++A--nwa-a--a+q
ya%4a44k9thaito wantอยากya-_a--k.
p7a4ataachildʘàap*a-a
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33chinesecomputer host电脑主机tyA++A--nna-a--u+TXu-u--u+txy~i++
'b06a%4a44nvietnamesetablebàn'b?a-_a--n
ko4tx05I4t^a4s5apache (western)ceremonygochʼitałko-tx!I-th~a-S
kwa%a4t0'vietnamesefanquạtkwa_a-t.'
za4a44yqvietnameseto reserve fordànhza-a--yq
'a4g55a%4g55a%3hausaduck (animal)àgwā̀gwā'a-gw~a-_gw~a+_
kwa4a44a3qchineseroughkwa-a--a+q
t14l^0a4qye3burmeserevolutionတော်လှန်ရေto#-lh!a-qye+
la%44a44a3nthainiece/nephewหลานla--_a--a+n
pya4qburmeseto flyပျံpya-q
la4ru%3ra%4hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀la-ru+_ra-_
pa4a44u3chinesejewelpa-a--u+
'b06a4a44vietnamesegrandmother'b?a-a--
ra4a44a3qchinesesoilra-a--a+q
mo44ot4x4a33a44tibetancarམོ་ཊmo--oTXa++a--
a4ya4yorubachest (body)àyàa-ya-
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44qchineseglasses frames眼镜框ya-a--a+ntxy~i++i--qkh~wa++a--q
na44aa4tibetanforestནགསna--aa-
te3ca4qxI4qburmesesinger/vocalistတေးသံရှင်te+ca-qxI-q
'b06aa4wkp9'vietnamesebundlebọc'b?aa-wkp.'
ka4a44ti4i44ka%thaiagreementกติกาka-a--ti-i--ka_
a4ko3ko4yorubatimeàkókòa-ko+ko-
swa%4a44yvietnamesemangoxoàiswa-_a--y
ta44atibetansign/signalབརྡta--a
hE^g55a4yorubato be beautifulhẹngwàhE&gw~a-
na44atibetanagena--a
ba4nda%3hausameat dried over firebàndāba-nda+_
k33a4le3k33a4le3hausakanoekwàlekwàlekw~a-le+kw~a-le+
n3a44atibetanfishny~a--a
k%E3ya4hnavajoland/countrykh~E+ya-h
tx^5u33a44thaitimeชั่วtxy~h~u++a--
hu3d06u3ba%4hausasermonhuɗubā̀hu+d?u+ba-_
hu4rri3yya%4hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀hu-rri+yya-_
k%a%33a44wthairiceข้าวkh~a++_a--w
na44aqtibetaninteriorནངna--aq
ts5'o3k'a4'apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtS'o+k'a-'
kO33qtswo33o44pya4a44u3chineseworksheet工作表kO++qtswo++o--pya-a--u+
t4x4wa4a44i3chineseto waddleTXwa-a--i+
dja3rra4ba%3a4wa%3hausatest/examjar̃r̃àbâwādja+rra-ba+_a-wa+_
k3a3a4nwa%3hausacatkyânwāky~a+a-nwa+_
tx^5ii33qk%wa33a44qchinesecircumstances情况txy~h~ii++qkh~wa++a--q
tx^5a44atibetanbirdབྱtxy~h~a--a
k%a4a44wthaikneeเข่าkh~a-a--w
pa33a44nkO33qt4x4wo33chinesedesk办公桌pa++a--nkO++qTXwo++
pyI4qn3a4cI4qs%u^burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyI-qny~a-cI-qsh~u&
ta3a3ta33a44qtibetanview/viewpointལྟ་སྟངསta+a+ta++a--q
'aa44yqvietnameseimageảnh'aa--yq
na44a44a3qthaimovieหนังna--a--a+q
abo3a4ru4^yi3yorubasunflowerabóòrùnyíabo+a-ru&-yi+
k93a%3'i3da%4hausastandardƙā'idā̀k!a+_'i+da-_
a4la3ka3la4a3yorubaa dreamàlákálàáa-la+ka+la-a+
t^a%442tibetansilkདརth~a--_u#
ti33a44thaishortเตี้ยti++a--
ka4a44ythaichickenไก่ka-a--y
p%u%k%a44a44a3wthaimountainภูเขาph~u_kh~a--a--a+w
ha3dda%4hausamemorizationhaddā̀ha+dda-_
tx^5a33a44ythaiyesใช่txy~h~a++a--y
tx5i33qya33a44nchineseexperience经验txy~i++qya++a--n
sO4a44thaimatเสื่อsO-a--
tx5a44atibetanrainbowའཇའtxy~a--a
x5ya33a44qchineseoakxy~ya++a--q
tx^5a%33a44qthaitechnicianช่างtxy~h~a++_a--q
'b06a%a4n'vietnamesefriendbạn'b?a_a-n'
k%a3a33rO3O33ha4a44thaihomeคฤหkh~a+a++rO+O++ha-a--
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44'thaiattitudeทัศนคติth~a+a++t.sa-a--na+a++kha+a++ti-i--'
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3qchinesebasketball court篮球场laa++ntxy~h~you++TXh~a-a--a+q
ni3pyI4qn3a4burmesetechnologyနည်းပညာni+pyI-qny~a-
k%a4a44a3nchinesepitkh~a-a--a+n
x5yA33A44nx5ya33a44qchinesephenomenon现象xy~yA++A--nxy~ya++a--q
k3a3a4uhausabeautykyâuky~a+a-u